Aktivity Leto / Activities Summer

Požičovne člnov, vodných bicyklov a paddleboardov 

 • Požičovňa pri móle Dedinky : Vodný bicykel: 10,00 - 13,00€ / Čln: 6,00€ / Elektromotor: 15,00€ / Záchranná vesta: 1,00€ / Paddleboard: 5€ / na hodinu.
  Otvorené denne od 9:00 do 20:00 hod. Kontakt: 0918 591 702

 • Koliba Zuzana Dedinky: Vodný bicykel: 8,00€ / Kajak: 5,00€ / Čln: 5,00€ / Paddleboard: 5,00€/ Surf: 10,00 € / Vyhliadková plavba (max 5 osôb): 50,00€ / na hodinu.

 • Požičovňa Paddleboardov a nafukovacích člnov Dobšinská Maša. Kontakt: +421 905 356 540

Boat, pedal boat and paddleboard rental

 • Rental shop at the mole Dedinky: Water bike / Electric motor / Life jacket / Paddleboard.
  Open daily from 9:00 to 20:00 Contact: 0918 591 702
 • Koliba Zuzana Dedinky: Water bike / Kayak / Boat / Paddleboard / Surf / Sightseeing cruise (max 5 persons).
 • Rental of Paddleboards and inflatable boats in Dobšinská Maša. Contact: +421 905 356 540

Požičovne bicyklov

 • Požičovňa e-bikov Dedinky: Tel.: +421 907 365 375 (35€/deň, 25€/pol dňa, 4 ks/120 €/deň)

 • Požičovňa bicyklov Dobšinská Maša, Kontakt: +421 905 356 540

Bicycle rentals 

 • E-bike rental Dedinky: Tel .: +421 907 365 375 (35 € / day, 25 € / half a day, 4 pcs / 120 € / day) 
 • Bicycle rental Dobšinská Maša, Contact: +421 905 356 540

Inštruktor skalolezenia a Certifikovaný horský sprievodca

 • Skalná stena v Stratenskej píle, vhodné aj pre deti.

 • Skupinové túry s odborným výkladom.

 • Alexander Ružbašan - Kontakt: 0905 356 540

Rock Climbing Instructor and Certified Mountain Guide

 • Rock wall in Stratenská píla, also suitable for children.
 • Group tours with Certified Mountain Guide
 • Alexander Ružbašan - Contact: 0905 356 540

Cyklotrasy

 • Dedinky - Mlynky Biele Vody - Chotárna Dolka - Zadný Hýľ - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dobšinská Maša - Dedinky (stredne náročná).

 • Na Kráľovu hoľu e-bikom: požičovňa v Dedinkách aj Telgárte (náročná)

 • Okolo Kráľovej hory (nástup v Mlynky Biele Vody, stredne náročná, lesná)

 • Na Podlesok cez Slovenský raj, po Glackej ceste - Žliabky - Pod Vtačím hrbom-Podlesok (po lesnej ceste)

 • Na Podlesok cez Kopanec (smer Stratená a za cestným tunelom doprava na Kopanec, málo frekventovaná asfaltka)

Cycling routes

 • Dedinky- Mlynky Biele Vody - Dolka Chotárna - Zadný Hýľ - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dobšinská Maša - Dedinky (intermediate level of difficulty).
 • To Kráľova hoľa by e-bike: rental in Dedinky and Telgárt (high level difficulty)
 • Around Kráľova hora (start in Mlynky Biele Voda, intermediate level of difficulty, forest path)
 • To Podlesok via the Slovak Paradise, along the Glacka road - Žliabky - Pod Vtáčim hrbom-Podlesok (along the forest path)
 • To Podlesok via Kopanec (direction Stratená and after the road tunnel turn right to Kopanec, low-traffic asphalt road)

Odporúčané TÚRY v okolí

otvorené celoročne - môžete kombinovať s vlakom , autobusom alebo s turistickým busom. Nezabudnite si pršiplášť a náhradne topánky kvôli vodopádom. 

 • Zejmarská roklina (rebríky) / 30 min pešej chôdze po červenej smer Biele Vody cez lyžiarsky svah. Po rokline vystúpite na planinu Geravy (cca 1 hod., na Geravách nájdete hotel s reštauráciou, koníky a zvieratá v ohradách) a odtiaľ po zelenej značke do Dediniek (cca 45 min.).
  Ak plánujete dlhšiu túru, z Geráv sa dostanete cez Zajfy na Havraniu skalu (vyhliadka) a cez Stratenskú pílu späť na Dedinky.

 • Havrania skala / od hotela na Stratensku pílu a odtiaľ cez Občasný prameň na Havraniu skalu, (stredne ťažká, vyhliadka, dĺžka túry: 3 hodiny)

 • Stratenská píla a Stratenský kaňon / 4 km po červenej k nástupu na Stratensku pílu a Stratenú ďalej k Stratenskému kaňonu, alebo je možné odparkovať pred tunelom za obcou Stratená kde sa nachádza vstup do kaňona . Chodník je asfaltový, vhodný aj pre bicykle, vozičkárov a kočíky. (ľahká, dĺžka túry: 1hod )   

DO PODLESKU SA DOSTANETE TURISTICKÝM BUSOM (cestovný poriadok na recepcii) ALEBO AUTOM: SMER STRATENÁ, ZA STRATENOU JE TUNEL, ZA TUNELOM ODBOČÍTE NA PRVEJ ODBOČKE DOPRAVA (tabuľa Kláštorisko), a prídete na Kopanec, Pílu pre Veľký Sokol alebo Piecky a Podlesok pre Prielom Hornádu, Suchú Belú alebo Kláštorisko. Nie je v navigácii.

 • Sokolia dolina / 13km k nástupu cez Geravy po turistických chodníkoch k rokline. (náročná, rebríky, celodenná, najdlhší vodopád v Slovenskom raji)

 • Veľký Sokol / 20km k nástupu v obci Píla autom alebo turist. autobusom
  (náročná, rebríky, dĺžka túry: 4,5 hodiny)

 • Roklina Piecky / 20km k nástupu Píla autom alebo turist. autobusom
  (rebríky, dĺžka túry: 4 hodiny)

 • Roklina Suchá Belá / 30 km k nástupu Podlesok autom alebo turist. autobusom
  (rebríky, dĺžka túry: 4 hodiny)

 • Prielom Hornádu / 30 km k nástupu Podlesok autom alebo turist. autobusom
  (stúpačky nad riekou, dĺžka túry: 4 hodiny)

 • Kráľova hoľa / 21 km k nástupu autom /vlakom (Dedinky-Telgárt penzión)
  (dĺžka túry: 8 hodín, Nízke Tatry)

Recommended HIKING in the area 

 • Zejmarská gorge (with ladders) / 30 min walk along the red turist path to Biele Vody through the ski slope. Turn to gorge and after 1 hour you will come up to Geravy where you will find a hotel with a restaurant, horses and animals in the corrals. From there follow the green sign to Dedinky (approx. 45 min.).

  If you are planning a longer hike, you can get from Geravy through Zajfy to Havrania skala (view point) and back to Dedinky via Stratenská píla.
 • Havrania skala / from the hotel to Stratenska píla and from there via Občasný prameň to Havrania skala, (medium difficulty, view of the Tatras, length of the tour: 3 hours)
 • Stratenská píla and Stratenský kaňón / 4 km along the red path to reach Stratenská píla and Stratená, further to Stratenský kaňón, or it is possible to park in front of the tunnel behind the village of Stratená where the entrance to the canyon is located. The path is asphalt, also suitable for bicycles, wheelchairs and prams. (easy, tour length: 1 hour).
 • Sokolia dolina / 13km to the start through Geravy on hiking trails to the gorge. (challenging, ladders, all day hike, the longest waterfall in the Slovak Paradise)
 • Veľký Sokol / 20km to the start in the village of Píla where you can get by car or tourist. bus. (challenging, ladders, hike length: 4.5 hours)
 • Gorge Piecky / 20km to the start in Píla by car or tourist bus (ladders, tour length: 4 hours). 
 • Suchá Belá Gorge / 30 km to get to Podlesok by car or tourist bus (ladders, hike length: 4 hours)
 • Prielom Hornádu / 30 km to get to Podlesok by car or tourist bus. (climbs above the river, hike length: 4 hours)
 • Kráľova hoľa / 21 km to boarding by car / train (Dedinky-Telgárt penzión) - (tour length: 8 hours, Low Tatras)

Jaskyne 

Najviac jaskýň na Slovensku je v našom okrese

 • Dobšinská ľadová jaskyňa / 12 km

 • Ochtinská aragonitová jaskyňa / 41 km (neďaleko kaštieľa Betliar

 • Krásnohorská jaskyňa - zážitková prehkliadka vo výstroji / 46 km

 • Gombasecká jaskyňa / 47 km

 • Domica / 56 km

Caves

Highest  number of caves in Slovakia is in our district. 

 • Dobšinská Ice Cave / 12 km
 • Ochtinská aragonite cave / 41 km (near by Betliar manor)
 • Krásnohorská Cave - adventureious with equipment / 46 km
 • Gombasecká Cave / 47 km
 • Domica / 56 km

Lanový park Tarzania

 • TARZANIA Dobšinka pri Dobšinskej ľadovej jaskyni - 12 km od hotela,

 • v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne, smerom na Poprad.

 • Pre deti od 6 rokov i dospelých.

Tarzania Rope Park

 • Tarzania Dobšinka near by Dobšinská Ice Cave - 12 km from the hotel,
 • near the Dobšinská Ice Cave, towards Poprad.
 • For children from 6 years and adults.

Agroturistika a kone

 • Ranč pod Ostrou skalou - obec Dobšinská Ľadová Jaskyňa / 12km - smer Poprad (pri hlavnej ceste, 1 km za Dobšinskou ľadovou jaskyňou). Vozenie na koňoch, výlety do prírody a jazda v koči. Tel: +421 911 298 208

 • Ranč na Samelovej lúke - Jazda na koni, koči a agroturistika, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Tel.: +421 915 951 705   

Agrotourism and horses

 • Ranch pod Ostrou skalou - in the village of Dobšinská Ľadová Jaskyňa / 12km - direction to Poprad (main road, 1 km behind Dobšinská Ice Cave, wright by the main road). Horseback riding, nature trips and carriage rides. Tel: +421 911 298 208
 • Ranch on Samelova lúka - Horse riding, carriage rides and agrotourism, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Tel .: +421 915 951 705

Hrady a pamiatky

 • Kaštieľ Betliar / 26 km - odporúčame.

 • Muránsky hrad / 36 km - Národný park Muránska planina. Zrúcanina hradu Muráň z 13. storočia s peknými výhľadmi. Na hrad sa dostanete po červenej z obce Muráň alebo po žltej z Prednej hory (menšie prevýšenie ako po červenej).

 • Hrad Krásna Hôrka / 46 km - momentálne do odvolania zatvorený,

 • Levoča / 41 km - Dom Majstra Pavla, Historická radnica, Spišské múzeum, Výstavná sieň

 • Spišský hrad / 57 km - UNESCO

Castles and sightseeing

 • Betliar manor house / 26 km - we are recomending.
 • Muránsky castle / 36 km - Muránska planina National Park. The ruins of the Muráň castle from the 13th century with nice views of the National park. You can get to the castle following the red path from the village Muráň or the yellow path from Predná hora. 
 • Krásna Hôrka Castle / 46 km - currently closed until further notice,
 • Levoča / 41 km - Dom Majstra Pavla, Historical Town Hall, Spiš Museum, Exhibition Hall
 • Spiš Castle / 57 km - UNESCO

Wellness

 • welness centrum Predná Hora / 36 km, www.prednahora.sk

 • Aqacity Poprad / 43 km, www.aquacity.sk

ZOO - Spišská Nová Ves

 • Vzdialená 32 km, web: zoosnv.sk

Rybolov 2021

 • čo je potrebné:

 • Štátny rybársky lístok ( kúpite na obecnom úrade) - do 5 Eur

 • Povolenie na rybolov pre nečlena rybárskeho zväzu: 30 Eur na 1 deň.

 • alebo Povolenie pre člena rybárskeho zväzu: 15 Eur na 1 deň.

Loví sa tu pstruh potočný, jeho jazerná forma, pstruh dúhový ale dá sa uloviť aj jalec, ostriež či plotica. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. 

 • Predajca povolení na rybolov (porybný) má kanceláriu pri požičovni člnov s mólom.

Fishing 2021

Fishing rools 2021

you need permits:

 1. National fishing license (can buy at the municipal office) 5 Euro.
 2. Fishing permit for non-members of the fishing association: 30 EUR / 1 day.
 3. or Permit for a member of a fishing association: EUR 15 for 1 day.

Rainbow trout can be caught here, but you can also catch juniper, perch or roach. In recent years, the reservoir has been fished more and more with the original brown trout. Sporadic catches of nice pike and tench have also been recorded.

The seller of fishing permits has an office at the boat rental with a pier (mole).

Výlet vláčikom pod Kráľovu hoľu 

Horehronský expres na Dedinkách aj tento rok. Perfektný zážitok pre deti na najkrajšej trati na Slovensku. Tunely, Telgártska slučka, Kráľova hoľa na trase. Trasa Dedinky-Červená skala a späť. Termíny kedy vláčik jazdí: 23.7., 6.8., 20.8. Lístky zakúpite tu:  www.expres.zhoramizadolami.sk    

Train trip under Kráľova hoľa

The perfect experience for children on the most beautiful train track in Slovakia. Tunnels, Telgárt loop, Kráľova hoľa on the route. Route Dedinky-Červená skala and back. Dates: 23.7., 6.8., 20.8. You can buy tickets here:  www.expres.zhoramizadolami.sk

Geocaching v okolí

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. 

Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Geocacher - hľadač teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Geocaching nearby

Geocaching is fun or a kind of sport - geo means land and cache means hiding. So they are hiding places on the ground, anywhere, mostly in nice interesting places.

Each hiding place has its own page on the Internet, where there is a description of the place and GPS coordinates, according to which the searchers then search for it. Geocacher - search engine therefore needs to have a GPS receiver and internet access to find it. The hiding place usually consists of a waterproof container in which there is a pencil, notebook - logbook and various other objects. When a searcher finds it, it can take anything, but at the same time add something so that the cache remains for other searchers. Once found, you need to make a record of it on the Internet and share your experiences with others. www.geocaching.com