Cyklotrasy / Cycling routes

Cyklotrasy

  • Dedinky - Mlynky Biele Vody - Chotárna Dolka - Zadný Hýľ - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dobšinská Maša - Dedinky (stredne náročná).

  • Na Kráľovu hoľu e-bikom: požičovňa v Dedinkách aj Telgárte (náročná)

  • Okolo Kráľovej hory (nástup v Mlynky Biele Vody, stredne náročná, lesná)

  • Na Podlesok cez Slovenský raj, po Glackej ceste - Žliabky - Pod Vtačím hrbom-Podlesok (po lesnej ceste)

  • Na Podlesok cez Kopanec (smer Stratená a za cestným tunelom doprava na Kopanec, málo frekventovaná asfaltka)

Cycling routes

  • Dedinky- Mlynky Biele Vody - Dolka Chotárna - Zadný Hýľ - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dobšinská Maša - Dedinky(moderately difficult).
  • To Kráľova hoľa by e-bike: rental in Dedinky and Telgárt (difficult)
  • Around Kráľova hora (ascent to Mlynky Biele Voda, moderately difficult, forest)
  • To Podlesok via the Slovak Paradise, along the Glacka road - Žliabky - Pod Vtáčim hrbom-Podlesok (along the forest road)
  • To Podlesok via Kopanec (direction Stratená and after the road tunnel turn right to Kopanec, low-traffic asphalt road)