Geocaching

Geocaching v okolí

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach.

Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Geocacher - hľadač teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Geocaching nearby

Geocaching is fun or a kind of sport - geo means land and cache means hiding. So they are hiding places on the ground, anywhere, mostly in nice interesting places.

Each hiding place has its own page on the Internet, where there is a description of the place and GPS coordinates, according to which the searchers then search for it. Geocacher - search engine therefore needs to have a GPS receiver and internet access to find it. The hiding place usually consists of a waterproof container in which there is a pencil, notebook - logbook and various other objects. When a searcher finds it, it can take anything, but at the same time add something so that the cache remains for other searchers. Once found, you need to make a record of it on the Internet and share your experiences with others. www.geocaching.com